Ενημέρωση - Άρθρα

Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λειτουργία και την εφαρμογή του συστήματος ΣΕΕΟ από την ΕΟΟ

 

Ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία διεκδικήσεων και συνεχών αγώνων η πολυ-συζητημένη Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ) τέθηκε σε εφαρμογή, με τη σχετική νομοθεσία να αναδεικνύει την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε αποκλειστικό υπεύθυνο φορέα της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος ΣΕΕΟ. Το «ΟΒ» συνάντησε στα γραφείο της ΕΟΟ, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κ. Αθανάσιο Κατσίκη, ο οποίος μας μίλησε για τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων που επιθυμούν να λειτουργούν ως πάροχοι ΣΕΕΟ, τη διαδικασία αξιολόγησης των διαφόρων εκδηλώσεων, αλλά και τα οφέλη που συνεπάγονται για τους οδοντιάτρους η συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις ΣΕΕΟ και η απόκτηση του πιστοποιητικού κλινικής επάρκειας.

 

Συνέντευξη στην Ηλιάνα Γιαννούλη δημοσιογράφο

 

Κε Κατσίκη, βάσει του Αρ.100 του Ν. 4486/2017, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία «φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων». Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση «Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ο.». Ποιες ακριβώς θα είναι οι αρμοδιότητές του;

Πριν αναφερθούμε στον ρόλο του Ινστιτούτου, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη σημασία της νομοθετικής πλέον κατοχύρωσης του ρόλου της ΕΟΟ στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων. Η ανάθεση από την πολιτεία της σοβαρής αυτής αρμοδιότητας στην ΕΟΟ ενισχύει ακόμα περισσότερο τον ρόλο και την υπόσταση του δευτεροβάθμιου οργάνου μας και μας καθιστά πρωταγωνιστές και, συγχρόνως, όμως και υπεύθυνους σε ένα βασικότατο τομέα, ο οποίος αφορά την πιστοποίηση των φορέων, οι οποίοι θα παρέχουν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Υλοποιείται έτσι, ένα όραμα και ευοδώνεται μια επιδίωξη, την οποία διεκδικούσαμε δικαίως τα τελευταία οκτώ χρόνια από την πολιτεία, με αγώνες και παραστάσεις στα υπουργεία.

H ίδρυση του «Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ», το οποίο προβλέπεται στο νόμο, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι μέσω αυτού, η ΕΟΟ θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και διαχείριση στο κεφάλαιο της πιστοποίησης των φορέων, οι οποίοι θα παρέχουν εκδηλώσεις ΣΕΕΟ, προσφέροντας τα αντίστοιχα μόρια στους συμμετέχοντες. Προς το παρόν, η επταμελής επιτροπή (περιλαμβάνει επτά τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη) που υπάρχει για το κεφάλαιο της πιστοποίησης της ΣΕΕΟ αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, έναν από την Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, έναν εκπρόσωπο των επιστημονικών εταιρειών (ο οποίος εκλέγεται από τους προέδρους των επιστημονικών εταιρειών), έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Υγείας και τρία μέλη της ΕΟΟ. Η πρόταση που υπάρχει είναι αυτός ο κορμός να αποτελέσει και τα μέλη του Ινστιτούτου, το οποίο αναφέρεται ρητά στο νόμο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ΣΕΕΟ.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της συμμετοχής των οδοντιάτρων στη ΣΕΕΟ, ο συντονισμός και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ΣΕΕΟ, η πιστοποίηση των φορέων και η μοριοδότηση των προγραμμάτων ΣΕΕΟ των οδοντιάτρων. Στον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από την ΕΟΟ- και που αποτέλεσε ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέλευση της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου-, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Ποιοι είναι οι φορείς που μπορούν να πιστοποιηθούν ως πάροχοι ΣΕΕΟ; Οι εμπορικές εταιρείες επιτρέπεται να υποβάλουν σχετικό αίτημα ή εξ’ ορισμού αποκλείονται από το καθεστώς των παρόχων ΣΕΕΟ;

Πάροχοι που θεωρούνται πιστοποιημένοι και δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτημα πιστοποίησης, καθώς και την καταβολή παραβόλου, είναι οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας. Οι Επιστημονικές Εταιρείες πρέπει να λάβουν πιστοποίηση παρόχου, υποβάλλοντας πλήρη φάκελο με το καταστατικό τους, την εμπειρία τους σε θέματα εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, καθώς και να καταβάλουν το ειδικό παράβολο αξίας 300 ευρώ. Η πιστοποίηση θα διαρκεί για μια 5ετία και στη συνέχεια θα απαιτείται ανανέωση της διαδικασίας του παρόχου.

Όσον αφορά στις λοιπές εταιρείες πρέπει να σημειώσουμε ότι εξ’ ορισμού δεν απορρίπτονται από τη διαδικασία υποβολής αιτήματος πιστοποίησης παρόχων ΣΕΕΟ. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα καθοριστούν από την Επιτροπή ΣΕΕΟ, η οποία και θα μεταφέρει τη γνωμοδότησή της στο ΔΣ της ΕΟΟ, όπου και θα λαμβάνεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή τους.

 

Με ποια κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση των επιστημονικών εκδηλώσεων που προτείνουν οι πιστοποιημένοι πάροχοι;

Η πιστοποίηση του προγράμματος ΣΕΕΟ των εγκεκριμένων παρόχων γίνεται με κατάθεση του ετήσιου προγράμματός τους το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η αξιολόγηση και απάντηση για την αποδοχή ή μη, μέρους ή όλου, του προγράμματος δίνεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη συνέχεια στην ειδική ιστοσελίδα των μοριοδοτούμενων ετήσιων εκδηλώσεων της ΕΟΟ. Η αδυναμία υποβολής φακέλου πριν την καταληκτική ημερομηνία αναιρεί την δυνατότητα μοριοδότησης των εκδηλώσεων.

Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα στα κριτήρια που λαμβάνει υπ΄ όψιν της η επιτροπή ΣΕΕΟ για την πιστοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων και εκδηλώσεων, ενδεικτικά σας αναφέρω:

• Αναφορά των στόχων και της θεματολογίας του προγράμματος

• Αναφορά χρησιμοποιούμενων διδακτικών μεθόδων (ομιλίες, κλινική επίδειξη, εξ’ αποστάσεως, κλπ).

• Σύντομο βιογραφικό των προτεινόμενων διδασκόντων καθώς και του Συντονιστή της οργανωτικής επιτροπής (σπουδές, εμπειρία εκπαίδευσης).

• Αναφορά στα μέσα αξιολόγησης του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες (ηλεκτρονικό ή γραπτό έντυπο αξιολόγησης, μυστική αξιολόγηση, κλπ) και της χρήσης ερωτηματολογίων για εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.

• Αναφορά του οικονομικού προϋπολογισμού του προγράμματος (έσοδα, έξοδα, αμοιβές, χορηγίες, κλπ).

• Εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων οδοντιάτρων.

• Σε περίπτωση εμπλοκής ασθενών, διασφάλιση ασφάλειας και έγγραφης συναίνεσης τους.

• Δυνατότητα τήρησης μηχανογραφημένων αναλυτικών στοιχείων συμμετεχόντων και ηλεκτρονικής καταχώρησης μορίων.

 

Η συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση έχει προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα; Υπάρχουν κάποιες κυρώσεις για τους οδοντιάτρους που δεν θα παρακολουθούν δράσεις συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης;

Ο οδοντίατρος ως πολίτης της κοινωνίας της γνώσης, αλλά και ως επαγγελματίας οφείλει να μετέχει ενεργά στη συνεχή επαγγελματική του επιμόρφωση. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πλέον σε κάθε γνωστική περιοχή, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των οδοντιάτρων εμπλουτίζονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Ωστόσο, στην παρούσα φάση ο χαρακτήρας της ΣΕΕΟ δεν είναι υποχρεωτικός, υπό την έννοια ότι δεν συνδέεται με την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Οι οδοντίατροι που θα συγκεντρώνουν 100 μόρια ΣΕΕΟ ανά πενταετία θα μπορούν να λάβουν το πιστοποιητικό κλινικής επάρκειας. Η απόκτηση του πιστοποιητικού αυτού συνοδεύεται από πολλαπλά οφέλη για τον οδοντίατρο: αποτελεί ένα «ισχυρό χαρτί» σε περίπτωση malpractice, καθώς αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα μάχιμο οδοντίατρο που συνεχώς ανανεώνει τις γνώσεις του, οδηγεί σε χαμηλότερα ασφάλιστρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την κάλυψη αστικής ευθύνης των οδοντιάτρων, ενώ αδιαμφισβήτητα σε ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, το πιστοποιητικό κλινικής επάρκειας μπορεί να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στους κατόχους του. Τέλος, η ελεύθερη διακίνηση των οδοντιάτρων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί την ανάγκη απόκτησης του πιστοποιητικού, καθώς το τελευταίο θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κάποιες χώρες.

 

Μπορείτε να μας περιγράψετε τη διαδικασία μέσω της οποίας πιστώνονται τα μόρια συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης σε κάθε οδοντίατρο;

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ΣΕΕΟ, αξίζει να αναφέρω ότι βασική μας προτεραιότητα αποτέλεσε η δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας μέσω της οποίας η ΕΟΟ θα είναι συνδεδεμένη on-line με τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Με αυτόν τον τρόπο, στην καρτέλα κάθε μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου θα πιστώνονται τα μόρια από τις επιστημονικές εκδηλώσεις που παρακολουθεί κάθε οδοντίατρος. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα τροφοδοτείται από πιστοποιημένα άτομα σε κάθε Σύλλογο, τα οποία έχουν εκπαιδευθεί στη χρήση της. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλατφόρμα αυτή δεν επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των Οδοντιατρικών Συλλόγων. Συνεπώς, ο κάθε Σύλλογος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν συναδέλφους άλλων Συλλόγων. Πρόκειται δηλαδή, για έναν θα λέγαμε «ηλεκτρονικό ταμιευτήρα» μονάδων ΣΕΕΟ, του οποίου την κεντρική διαχείριση έχει η ΕΟΟ, η οποία και εποπτεύει όλη τη διαδικασία.

 

Κύριε Κατσίκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κατατοπιστική συζήτηση.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.

 

Πηγή: Οδοντιατρικό Βήμα, Τεύχος 119, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018