Εγγραφή στον Σύλλογο

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ είναι τα ακόλουθα:

  • 1α. Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια: αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη σχολή.
  • 1β. Για πτυχιούχους εξωτερικού (εκτός Ε.Ε.): πρωτότυπη βεβαίωση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχίο της αλλοδαπής με πρωτότυπη επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτε-ρικών και φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου.
  • 1γ. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε.: πρωτότυπη επίσημη μετάφραση του πτυχίου και απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου.
  • 2. Βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφέρεια βάσει κατοικίας του Οδοντιάτρου.
  • 3. Μία φωτογραφία ταυτότητας
  • 4. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο: 200€ (εφ άπαξ)
  • 5. Συνδρομή: 100€

ΣΥΝΟΛΟ: 300 €